Kalendarz duszpasterski

KALENDARZ DUSZPASTERSKI
NA KWIECIEŃ 2020

INTENCJA MODLITW NA KWIECIEŃ: 
Prośmy Boga o ustanie epidemii oraz aby ta trudna sytuacja zbliżyła wiele osób do Boga.

5 IV   NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
Msze św. według porządku niedzielnego. Zapraszamy te osoby, które mają za-mówioną tego dnia intencję mszalną.
Dzisiaj Kościół wspomina uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy, gdzie poniósł mękę, śmierć krzyżową i gdzie zmartwychwstał.
Pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy należy odprawić według trzeciej for-my (wejście zwykłe). Wszystkie obrzędy mają się odbyć wewnątrz budynku (z dekretu kardynała ks. Biskupa Kazimierza Nycza)
Dzisiaj zamiast kazań będziemy z uwagą słuchać Pasji, czyli opisu Męki Pańskiej z Ewangelii św. Mateusza
Spowiedź 30 minut przed każdą Mszą św.
Gorzkie Żale o godz. 17:00 z nauka pasyjną.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 13.00 do 17.00.
Istnieje możliwość indywidualnego przyjęcia Komunii św. poza Mszą św. o godz. 13.00 i 19.00.

6 IV WIELKI PONIEDZIAŁEK 
Msze św. codziennie o godz. 7.00 i 18.00 tylko dla tych, co zamówili Mszę św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.7.30 do 9.30 i popołudniu od godz.17.00 do 18.00.
Spowiedź indywidualna od godz. 6.30 rano i popołudniu od godz. 17.30.

7 IV   WIELKI WTOREK 
Msze św. codziennie o godz. 7.00 i 18.00 tylko dla tych, co zamówili Mszę św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do 9.30 i popołudniu od 17.00 do 18.00.
Spowiedź indywidualna od godz. 6.30 rano i popołudniu od godz. 17.30.

8 IV WIELKA ŚRODA
Msze św. codziennie o godz. 7.00 i 18.00 tylko dla tych, co zamówili Mszę św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do 9.30 i popołudniu od 17.00 do 18.00.
Spowiedź indywidualna od godz. 6.30 rano i popołudniu od godz. 17.30.

Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu jest czynna jedynie od poniedziałku do środy.

Na mocy posłuszeństwa biskupowi Kazimierzowi Nyczowi w naszej parafii litur-gia sprawowana będzie tylko w gronie kapłanów i sióstr zakonnych! Zachęcamy parafian do uczestnictwa w Triduum Paschalnym przez Internet lub przez TV.
(Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez władze świeckie na czas stanu epi-demii, we Mszy św. i nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób oraz celebrans i posługujący (w minimalnej liczbie” oraz punktu 3a „Msze św. odbywają się w katedrze, w kościołach parafialnych, w kościołach rektorskich. Wspólnoty zakonne mogą celebrować misteria w swoich kaplicach – publicznych i prywatnych – ale bez udziału osób z zewnątrz”.) 


Treść całego dekretu jest dostępna na stronie internetowej: 
https://ksieza.archwwa.pl/aktualnosci/wytyczne-dotyczace-wielkiego-tygodnia-i-triduum-paschalnego-2-2/

9 IV WIELKI CZWARTEK
Wielki Czwartek. „Msza św. Krzyżma będzie odprawiona w Archikatedrze War-szawskiej o godz. 10:00 bez udziału ludu i duchowieństwa. Archidiecezja war-szawska zapewnia transmisję on-line, dzięki której będzie można się łączyć du-chowo ze wspólnotą prezbiterium Kościoła warszawskiego. Odnowienie przyrze-czeń kapłańskich odbędzie się po ustaniu pandemii”.
Adoracja Najświętszego od godz. 8.00 do 9.30. (5 osób w kościele)
Możliwość przyjęcia Komunii św. o godz. 9.30 po zakończeniu adoracji
Spowiedź od godz. 8.00 do 9.30 (5 osób w kościele)
TRIDUUM PASCHALNE. MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ (DEKRET KS. KARDYNAŁA KAZIMIERZA NYCZA) ODBĘDZIE SIĘ W NASTĘPU-JĄCY SPOSÓB:
„Msze św. odbywają się w katedrze, w kościołach parafialnych, w kościołach rektorskich. Wspólnoty zakonne mogą celebrować misteria w swoich kaplicach – publicznych i prywatnych – ale bez udziału osób z zewnątrz”.
„Obmycie nóg należy pominąć”.
„Należy pominąć procesję do ciemnicy na zakończenie uroczystości. Najświętszy Sakrament pozostawiamy w tabernakulum”.

10 IV WIELKI PIĄTEK
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa na Krzyżu. Wszyscy katolicy są zobowiązani do zachowania dzisiaj ścisłego postu. W Wielki Piątek powinniśmy przeżyć w głęb-szym skupieniu, znajdując czas na modlitwę i wyciszenie.
Adoracja Najświętszego od godz. 8.00 do 9.30. (5 osób w kościele)
Możliwość przyjęcia Komunii św. o godz. 9.30 po zakończeniu adoracji
Spowiedź od godz. 8.00 do 9.30 (5 osób w kościele)
TRIDUUM PASCHALNE. LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ W WIELKI PIĄ-TEK (DEKRET KS. KARDYNAŁA KAZIMIERZA NYCZA):
„Nabożeństwo odbywa się bez udziału ludu”.
„Podczas Adoracji Krzyża pocałunek należy zastąpić przyklęknięciem”.
„W modlitwie powszechnej należy uwzględnić dodatkową intencję: O USTANIE EPIDEMII I ZA DOTKNIĘTYCH JEJ SKUTKAMI”
„Według uznania proboszcza bądź rektora kościoła można przygotować skromny grób z miejscem na wystawienie Najświętszego Sakramentu do indywidualnej adoracji, ale bez procesyjnego przeniesienia Najświętszego Sakramentu”.
Tego dnia, 10 lat temu, wydarzyła się tragedia, w której zginął prezydent Lech Kaczyński a wraz z nim 95 osób najważniejszych w państwie.
11 IV WIELKA SOBOTA
TRIDUUM PASCHALNE. WIELKA SOBOTA. „Z powodu przepisów admini-stracyjnych, nie jest możliwa tradycyjna forma błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę. Rekomendujemy wiernym błogosławienie pokarmów w ramach liturgii domowej, podczas śniadania wielkanocnego, którego może dokonać oj-ciec, matka bądź inny członek rodziny” (formularz na stronie internetowej www.archidiecezja.warszawa.pl (Zatem w naszej parafii nie będzie obrzędu bło-gosławieństwa pokarmów!!!)
Adoracja Najświętszego od godz. 8.00 do 9.30. (5 osób w kościele)
Spowiedź od godz. 8.00 do 9.30 (5 osób w kościele)
Możliwość przyjęcia Komunii św. o godz. 9.30 po zakończeniu adoracji

WIGILIA PASCHALNA (DEKRET KS. KARDYNAŁA KAZIMIERZA NY-CZA):
„Zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej może być sprawowana wyłącznie w kościołach katedralnych i parafialnych. Metropolita warszawski dopusz-cza sprawowanie tej liturgii także w kaplicach prywatnych i publicznych z za-chowaniem obowiązujących przepisów.”
„Liturgia musi być sprawowana wewnątrz budynku.”
„W ramach Liturgii Światła – zamiast przygotowania i poświęcenia ogniska nale-ży tylko zapalić paschał i wykonać Exultet.”
„Liturgia chrzcielna musi być ograniczona tylko do poświęcenia wody i odno-wienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie udziela się sakramentu chrztu św. Pomija się też aspersję.”
„Na zakończenie Liturgii nie ma procesji rezurekcyjnej.”

12 IV NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Należy zrezygnować z procesji rezurekcyjnej w poranek Wielkanocny”) - kar-dynał Kazimierz Nycz)
Z racji panującej sytuacji nie będzie Mszy św. o godz. 6.00, lecz wyjątkowo o godz. 7.00 tak jak w każdą niedzielę. Pozostałe Msze św. według porządku nie-dzielnego o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Zapraszamy tych parafian, którzy zamówili tego dnia intencję Mszy św.
Istnieje możliwość indywidualnego przyjęcia Komunii św. poza Mszą św. o godz. 13.00 i 19.00

13 IV PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
Msze św. według porządku niedzielnego. Zapraszamy tych parafian, którzy za-mówili intencję Mszy św. tego dnia.
Istnieje możliwość indywidualnego przyjęcia Komunii św. poza Mszą św. o godz. 13.00 i 19.00


14 IV WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY.
Od poniedziałku przez cały tydzień do niedzieli obchodzimy oktawę Wielkanocy, czyli przez cały tydzień świętujemy fakt zmartwychwstania Chrystusa.
Z racji Oktawy Wielkanocy uroczystość św. Wojciecha jest przeniesiona na 30 kwietnia, czyli na przyszły wtorek.

19 IV  2 NIEDZIELA WIELKANOCY – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻE-GO
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00.
Niedziela Miłosierdzia Bożego otwiera Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie Zmartwychwstałego Jezusa do Miłosierdzia, przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień.
Ktokolwiek w tym dniu przystąpi do spowiedzi i Komunii św. otrzymuje daro-wanie win za grzechy z całego życia – obietnica Pana Jezusa dla s. Faustyny w Dzienniczku.
Dziś obchodzimy Międzynarodowe Święto Caritas. Jest to dobra okazja, żeby podziękować Bogu za działalność wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas w Powsinie.

23 IV CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘ-CZENNIKA
Św. Wojciech, czyli Wojciech Sławnikowic, pochodził z Czech, przyszedł na świat w Libicach ok. roku 956. Był czeskim duchownym katolickim, biskupem praskim, benedyktynem i misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Św. Wojciech nawiązał przyjazny kontakt z dworem Bolesława Chrobrego, wyruszył na misje do Prus, gdzie został zamęczony w Świętym Gaju (okolice Pasłęka) 23 kwietnia 997 r. Jego relikwie spoczywają w katedrze gnieźnieńskiej. Został męczennikiem Kościoła katolickiego, patronem Polski.
Dzisiejszym solenizantom, Wojciechom, życzymy wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności.

25 IV SOBOTA. ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY
Msza św. sanktuaryjna o godz. 18.00. Różaniec o godz. 17.30.
Wszystkim solenizantom Markom życzymy Bożego błogosławieństwa

26 IV 3 NIEDZIELA WIELKANOCY. NIEDZIELA BIBLIJNA.
Rozpoczyna się XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

28 IV WTOREK. WSPOMNIENIE ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORT.
Ludwik Maria Grignion de Montfort (ur. 31 stycznia 1673 w Montfort-sur-Meu we Francji, zm. 28 kwietnia 1716 w Saint-Laurent-sur-Sèvre) – francuski du-chowny i tercjarz dominikański (Ops), święty katolicki; pisarz religijny epoki ba-roku. Ludwik Grignion de Montfort był szczególnie przywiązany do pobożności maryjnej, której wyrazem są jego dzieła: „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” i „Tajemnica Maryi”, w których rozwinął doktry-nę niewolnictwa maryjnego jako nabożeństwa polegającego na najdoskonalszym oddaniu się przez Maryję Panu Jezusowi. „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” dał podstawy teologiczne dla niewolnictwa maryj-nego i przyczynił się do rozpropagowania tej szczególnej praktyki.
Dzień wdzięczności za koronację obrazu Matki Bożej Tęskniącej.  Po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja, litania do Matki Bożej i Apel Jasnogórski

29 IV ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY
Katarzyna ze Sieny wł. Caterina Benincasa (ur. 25 marca 1347 r. w Sienie, zm. 29 kwietnia 1380 r. w Rzymie) – włoska tercjarka dominikańska, mistyczka, ka-tolicka święta, doktor Kościoła i patronka Europy 
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Pole-cam wspaniały film, niezwykle dramatyczny „DZIEWIĄTY DZIEŃ” („Der neun-te Tag”) przedstawiający los kapłanów w obozie w Dachau. Fabuła filmu przed-stawia się następująco: W lutym 1942 roku Henri Kremer, ksiądz z Luksembur-ga, zostaje zwolniony z obozu koncentracyjnego w Dachau i odesłany do domu. Kremer wkrótce zdaje sobie sprawę, że naziści nie są zadowoleni z decyzji jego biskupa, który nie zgadza się na współpracę z Niemcami. Chcą zatem, żeby Kre-mer uzyskał publiczne poparcie dla polityki Hitlera wobec kościoła. Untersturm-fuehrer Gephardt daje Kremerowi dziewięć dni na wykonanie zadania... Jeśli mu się nie uda z powrotem wróci do piekła, z którego cudem udało mu się wydostać. Niestety film ten nie ukazał się na DVD w polskiej wersji językowej, ale moż-na go obejrzeć w Internecie.

MAJ 2020

1 V PIĄTEK 
Msza św. o NSPJ o godz. 18.00. Spowiedź rano od godz. 6.30, a popołudniu od godz. 17.00. Do chorych kapłani udadzą się od godz. 9.00.
Nabożeństwa majowe w dniu powszednie o godz. 18:30 po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę i Święta o godz. 17:30.
Kościół wspomina dziś św. Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi pracy.
Zachęcamy wiernych do utrzymywania zwyczaju śpiewania Litanii Loretańskiej przy ozdobionych krzyżach i kapliczkach.


2 V PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI GŁÓWNEJ PATRONKI - 
(z racji 4 niedzieli wielkanocnej uroczystość została w tym przełożona decyzją 
władz kościelnych na sobotę 2 maja)
Msze św. o godz. 7.00 i o godz. 18.00. Dodatkowo Msza św. o godz. 12.00 
Nabożeństwo majowe dzisiaj z racji święta po wieczornej Mszy św. Adoracja w intencji Warszawy do godz. 21.00.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r.

3 V   CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Msza św. o godz. 12.00 za ojczyznę.
Z racji przypadającej dzisiaj Pierwszej Niedzieli Miesiąca nabożeństwo adoracyj-ne po sumie o godz. 12:00, a po nim procesja eucharystyczna. 
Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 17:30. 
Kalendarium przygotował ks. Stanisław Podgórski