Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Elżbiety w Warszawie-Powsinie
dyżury w każdą sobotę 10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,
nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010
kontakt:
Teresa Wyszyńska
e-mail: [email protected]
telefon: 0-603913184
 


Początki Caritas w Powsinie
 
        Tradycja św. Elżbiety węgierskiej – patronki powsińskiej parafii to tradycja działalności dobroczynnej, pomocy ubogim. Przez ostatnie ćwierć wieku depozytariuszem tej tradycji był ksiądz Jan Świstak – proboszcz w latach 1983 – 2008 (obecnie rezydent parafii). W tych latach drzwi plebanii były zawsze otwarte dla potrzebujących, a ksiądz Jan żyjąc blisko parafian umiał dotrzeć do tych, którym pomoc najbardziej jest potrzebna.
        Jednak praca jednego człowieka to zbyt mało. Ksiądz Proboszcz zwołał pierwsze zebranie Parafialnego Zespołu Caritas w grudniu 2005 roku. Przyszło 6 osób.
        W styczniu 2006 roku kolejny atak zimy przyniósł w Powsinie straszliwą ofiarę. W nieogrzewanym, starym, drewnianym domu zamarzł człowiek. To dramatyczne wydarzenie uświadomiło zespołowi jak bardzo ta praca jest potrzebna. Tragedia wyzwoliła dodatkową energię.
        W krótkim czasie formalnie powołany został Parafialny Zespół Caritas w Powsinie. Do wspólnej pracy zgłosiło się kilkanaście osób. Osób pełnych dobrych chęci, ale całkowicie pozbawionych doświadczenia w pracy dobroczynnej. Od samego początku nawiązano współpracę z Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz z parafialnymi zespołami z sąsiednich parafii. Budując grupę dosłownie od zera niezwykle pomocne było dla nas doświadczenie, którym tak chętnie dzieliły się zaprzyjaźnione zespoły przede wszystkim z parafii św. Tomasza na Ursynowie oraz św. Anny w Wilanowie.
        Utworzenie zespołu spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem wśród parafian. Od samego początku mogliśmy liczyć na wielką ofiarność naszej wspólnoty. Realizowane projekty uzyskiwały natychmiastowe wsparcie. Znacznie trudniej było natomiast dotrzeć do potrzebujących. Pomimo rozpoczęcia regularnych dyżurów przez długie miesiące punkt pomocy Caritas prawie nie był odwiedzany. W małej wspólnocie dominował wstyd przed zwróceniem się o pomoc. Potrzebujący obawiając się reakcji sąsiadów woleli omijać nasz punkt. Rozwiązaniem okazały się osobiste wizyty w domach. Dzięki znajomości społeczności przez księdza Jana udało się dotrzeć do bardzo wielu osób. Zespół wziął pod opiekę rodziny wielodzietne, osoby starsze, samotne, chore. Rozpoczął się czas normalnej pracy.
 
Charakter Parafii
 
        Powsin od wieków był odrębną miejscowością – wsią znajdującą się pomiędzy Wilanowem a Konstancinem-Jeziorną. W 1951 roku został z całą gminą Wilanów włączony w administracyjne granice Warszawy. Od 1989 roku podlega znacznej rozbudowie. Powstają tu wciąż nowe osiedla domków jednorodzinnych, osiedlają się nowi mieszkańcy. Dzięki swojemu korzystnemu położeniu stał się miejscem modnym, przyciągającym ludzi zamożnych. Ceny ziemi osiągnęły bardzo wysokie wartości. Wszystko to wpływa na charakter parafialnej wspólnoty. W jej skład wchodzą zarówno osoby mieszkające tu od pokoleń, zwykle zajmujące się rolnictwem, jak i osoby przybywające z tradycji typowo wielkomiejskiej. Charakterystycznymi cechami parafii są też jej stosunkowo mała liczebność (zamieszkuje ją blisko 4000 osób) oraz stosunkowo duże rozproszenie geograficzne (w jej skład wchodzi kilka okolicznych wsi w tym także należących administracyjnie do Konstancina-Jeziornej). Na terenie parafii znajduje się ośrodek sprawujący opiekę nad osobami przewlekle chorymi, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w domu
 
Podopieczni i działalność
 
        Działalność Caritas koncentruje się na możliwie wszechstronnej pomocy wszystkim potrzebującym. Obejmuje to nie tylko bezpośrednie wsparcie materialne (w różnych formach), ale także pomoc duchową, towarzyszenie ludziom starszym lub chorym. Inną ważną funkcją Caritas jest rozbudzanie wrażliwości lokalnej społeczności na sprawy innych, uświadamianie potrzeb tych, którzy żyją w sąsiedztwie.

Dyżury Caritas

        Najbardziej widocznym obszarem działalności Zespołu Caritas w Powsinie jest prowadzenie punktu pomocy, w którym wydawana jest żywność, odzież oraz środki
czystości. Punkt ten jest czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 11.00. Z jego pomocy korzysta stale kilkanaście osób w tym kilka rodzin wielodzietnych. Rozdawane dary żywnościowe pochodzą przede wszystkim z zasobów Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Dodatkowo jednak kilka razy do roku zespół zakupuje żywność z własnych środków. Rozdawana odzież pochodzi z darów składanych przez parafian. Środki czystości pochodzą z darów firm je produkujących bądź z zakupów dokonanych ze środków Zespołu. Jest pragnieniem zespołu aby prowadzone dyżury były także wykorzystywane do uzyskania dodatkowej wiedzy o potrzebach parafian.

Zakup opału na zimę

        Wielu podopiecznych zespołu korzysta z węgla jako podstawowego nośnika energii używanego do ogrzewania domów i do gotowania posiłków. Zakupy węgla stanowią od samego początku naszej działalności najpoważniejszą pozycję po stronie ponoszonych kosztów. Ten rodzaj wsparcia jest bardzo ważny dla osób samotnych, a także dla rodzin wielodzietnych. Udzielana pomoc ma jedynie odciążyć budżety domowy potrzebujących. W żadnym wypadku nie jesteśmy w stanie pokryć w całości zapotrzebowania na węgiel.

Opieka nad pacjentami ośrodka w Bielawie

        Zespół stara się utrzymywać kontakt z pacjentami Zakładu Opiekuńczo Rehabilitacyjno Leczniczego MEDI-system w Bielawie. W ośrodku tym żyją ludzie przewlekle, a często terminalnie chorzy. Są to często osoby przykute do łóżka, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. Ośrodek zapewnia im opiekę medyczną oraz zaspokaja ich potrzeby bytowe. Jednak brak jest wsparcia duchowego, wspólnego spędzania czasu, rozmowy, towarzyszenia w trudnych chwilach. Jest to zadanie szalenie trudne, wymagającej ogromnych predyspozycji osobistych a także wolnego czasu. Niemniej jednak wolontariusze starają się utrzymywać kontakt przynajmniej z niektórymi z pacjentów. Zespół ma jednak świadomość, że jest to obszar, w którym aktywność należałoby bardzo rozwinąć.

Pomoc dzieciom w szkole

        Starając się jak najefektywniej docierać do wszystkich potrzebujących zespół nawiązał współpracę z działającą na terenie Powsina szkołą podstawową. We współpracy z Radą Pedagogiczną oraz z Radą Rodziców udało się między innymi zapewnić dofinansowanie tzw. Zielonej Szkoły (wspólnego wyjazdu edukacyjnego dzieci) dla potrzebujących tego uczniów oraz dofinansowywać szkolne obiady.
        Zespół finansuje zakup podręczników i innych pomocy szkolnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, dla których samodzielne poniesienie tego poważnego, jednorazowego kosztu (po kilkaset złotych na dziecko) stanowi poważną trudność.

Wyjazd kolonijny dla dzieci

        W okresie letnich wakacji dzieci z powsińskiej parafii uczestniczą w koloniach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Celem akcji było przede wszystkim umożliwienie letnich wyjazdów dzieciom z wielodzietnych ubogich rodzin, które w przeciwnym wypadku przez całe wakacje pozostałyby w domu. Wyjazdy były dofinansowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz ze środków własnych naszego Zespołu.

Zakup leków

        Wielkim problemem dotyczącym szczególnie osób starszych jest zakup przepisywanych przez lekarzy leków. Zespół Caritas postawił sobie za cel pomoc w rozwiązaniu tego problemu tak, aby osoby objęte opieką mogły prowadzić leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Paczki świąteczne

        Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia oraz przed Wielkanocą Zespół Caritas przygotowuje i rozdaje paczki świąteczne dla wszystkich osób i rodzin objętych opieką. Symboliczne podarunki świąteczne otrzymują także chorzy odwiedzani przez księży w pierwsze piątki każdego miesiąca. Część paczek jest roznoszona przez młodzież.

Jarmarki

        Celem działalności Caritas jest nie tylko niesienie pomocy potrzebującym, ale także budowanie wrażliwości parafialnej wspólnoty na potrzeby innych. Właśnie temu celowi mają służyć jarmarki organizowane dwa razy do roku wspólnie z Powsińskim Domem Kultury. Jarmarki są okazją, żeby w miłej atmosferze spotkać się, porozmawiać, zapoznać z działalnością Caritas, a także nabyć różnego rodzaju wyroby, których część jest specjalnie przygotowana przez naszą społeczność skupioną wokół Domu Kultury. Jarmarki służą również zbieraniu środków finansowych na działalność charytatywną zespołu i obok wpłat z tzw. 1% podatku dochodowego stanowią główne źródło jej finansowania.

Wielkopostne i adwentowe zbiórki żywności

        Tradycją już stało się rozstawianie w 5 sklepach spożywczych na terenie parafii koszy, do których zbierana jest żywność przeznaczona dla podopiecznych Caritas. Kosze są rozstawiane w okresie Wielkiego Postu, a także w Adwencie. Ten rodzaj działalności służy nie tylko urozmaiceniu darów żywnościowych przekazywanych potrzebującym, ale ma na celu przede wszystkim uświadomienie społeczności konieczności dzielenia się z innymi przez cały rok, ale szczególnie w tych bardzo specjalnych okresach roku liturgicznego.

Zespół
 
        Parafialny Zespół Caritas w Powsinie składa się z około 10 wolontariuszy. Reprezentowani w nim są zarówno mieszkańcy nowych osiedli – osoby, które niedawno osiedliły się w Powsinie jak i parafianie posiadające tu wielopokoleniowe korzenie. Zespół spotyka się regularnie raz w miesiącu (w trzecią środę każdego miesiąca o 19:00) w celu przedyskutowania bieżącej działalności oraz zaplanowania przyszłych prac.
 
Wyzwania
 
        Najważniejszym obowiązkiem zespołu jest stałe docieranie do wszystkich potrzebujących. W społeczności o tak silnych więzach wewnętrznych bywa to zadanie trudne. Wiele osób odmawia przyjęcia pomocy z różnych względów osobistych pomimo, że pomoc taka z pewnością jest im potrzebna. Zdarza się, że trudno jest zdobyć informacje o potrzebujących. Dlatego koniecznością jest coraz głębsze wchodzenie w życie lokalnej społeczności tak aby mieć pewność, że nikt nie zostanie bez opieki.
        Zupełnie odrębnym, niezwykle wymagającym obszarem działalności, jest Zakład Opiekuńczo Rehabilitacyjno Leczniczy w Bielawie. Konieczne jest zdecydowane zwiększenie aktywności w tym miejscu. To może się stać tylko wtedy, gdy znajdą się wolontariusze gotowi stale poświęcać swój czas na obecność wśród pacjentów ośrodka.
        Powyższe wyzwania wymagają zaangażowania w pracę Caritas nowych osób. Szczególnie brakuje ludzi młodych (studentów, osób tuż po studiach) z jednej strony pełnych młodzieńczego zapału, a z drugiej nie obciążonych jeszcze obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi.